петак, 18. август 2017.

ЖИВИ ЗИД ВАС ПИТА:ДА ЛИ ИМАТЕ УГОВОРЕ СА ЈКП-ма?Ни један рачун ЈКП у Србији није ВАЛИДАН-ЈЕР НИЈЕ ПРАВНО ОСНОВАН.

ЖИВИ ЗИД ВАС ПИТА : ДА ЛИ ИМАТЕ УГОВОРЕ СА ЈКП-ма ЗА ПРУЖАЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ? 


Да појаснимo питање
- Да ли имате уговор са ЈКП ЕПС o преузимању електричне енергије између снабдевача и Вас, као крајњег купца електричне енергије ?
- Да ли имате уговор са ЈКП ИНФОСТАН – ТЕХНОЛОГИЈЕ(у Београду) о обједињенoj наплати комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз Систем обједињене наплате (СОН)?
- Да ли имате уговор са ЈКП ТОПЛАНА о снабдевању топлотном енергијом и топлом водом, наравно ово је питање за оне који се греју у систему даљинског грејања ??
Дакле да ли имате уговоре са наведеним ЈКП
Немате !!?? Знам да немате немам га ни ја , нема нико у земљи србији уговор са ЈКП, о прузимању производа и услуга, шта год подразумевали под производом и услугом.
Зашто нико у србији нема уговор са ЈКП!? Одговор је јасан , ОБОСТРАНО ПОТПИСАН УГОВОР ОБАВЕЗУЈЕ ОБЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ. Уговором се дефинифу услови продаје производа и услуга са ценом коју је понуђач понудио а прималац услуге прихватио.
Систем ЈКП у србији је систем хаоса, ни један рачун ЈКП у србији није ВАЛИДАН ЈЕР НИЈЕ ПРАВНО ОСНОВАН.
Пример : Јавна предузећа за дистрибуцију електричне енергије користе свој монополски положај и намећу у вишетарифном обрачуну доњи праг потрошње електричне енергије од 350 киловат-часова у току месеца !!?? Зашто само 350 kWh, заштo тај праг није 1.000 kWh, па зато што им се може. 350 киловата потрошите и не знате и нараво аутоматски улазите у зону више потрошње са вишим ценама.
Ево одговора зашто само 350 киловата :
Управљање тарифама врши се из електродистрибутивног центра преко система мрежно тонфреквентне команде (МТК). Кроз електричне водове шаљу се електрични импулси, тако да сви потрошачи истовремено прелазе на нижу, односно вишу тарифу (јефтинију, односно скупљу). Један пријемник мрежно тонфреквентне команде (МТК) може да покрије 10-20 бројила, односно домаћинстава. Једнотарифно бројило нема могућност да раздвоји тарифе, па показује укупну утрошену електричну енергију.
Пустите машти на вољу да се само за један минут днево продужи виша тарифа на три милиона бројила!?
Рачуни, ЕДБ-БЕОГРАД са увођењем више тарифног начина обрачуна (укупно шест),задњих десетак година а закључно са рачунима за ЈУЛ 2013год., а сада И РАЧУНИ ЕПС – СНАБДЕВАЊЕ, СУ ФИКТИВНИ.
Са двотарифног бројила (ВИША И НИЖА ТАРИФА),МОГУ СЕ ОЧИТАТИ САМО ДВА ПОДАТКА, ПОТРОШЊА У ВИШОЈ ТАРИФИ И ПОТРОШЊА У НИЖОЈ ТАРИФИ. ВИША И НИЖА ТАРИФА СУ У ЗАДАТОМ ВРЕМЕНСКОМ ОКВИРУ РАСПОРЕЂЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 24 САТА, ОДНОСНО ЈЕДНОГ ДАНА.РАЧУНИ ЕДБ-БЕОГРАД У ЗАДЊОЈ ДЕЦЕНИЈИ СА НОРМАЛНОГ ОБРАЧУНА НА ОСНОВУ ДВА ОЧИТАНА ПОДАТКА СА БРОЈИЛА, ПОМНОЖЕНА СА ЦЕНОМ ВИШЕ И НИЖЕ ТАРИФЕ, СУ ЕВОЛУИРАЛА У РАЧУНЕ ПРВО, СА ДВА ПОД СТАВА ( УКУПНО ЧЕТИРИ ), А НЕКОЛИКО ГОДИНА УНАЗАД ДОДАТ ЈЕ ЈОШ ЈЕДАНА ТАРИФА СА ЈОШ ДВА ПОД СТАВА.
РАЧУН САДА ИМА ПОДЕЛУ НА ТРИ ТАРИФНА СТАВА ЦРВЕНИ, ПЛАВИ И ЗЕЛЕНИ. СВАКИ ОД ТРИ НАВЕДЕНА ТАРИФНА СТАВА ИМА СВОЈУ ПОДЕЛУ НА ВИШУ И НИЖУ ТАРИФУ. ДАКЛЕ ЕДБ-БЕОГРАД, А САДА И ЕПС –СНАБДЕВАЊЕ, НА ОСНОВУ ДВА (2), ПОДАТКА ОЧИТАНА СА МЕРАЧА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ОДНОСНО ДВОТАРИФНОГ БРОЈИЛА(САМ НАЗИВ ИНСТРУМЕНТА КАЖЕ ДА СЕ СА ЊЕГА ОЧИТАВАЈУ САМО ДВА ПОДАТКА, А НЕ ШЕСТ),ФОРМИРА РАЧУН СА ШЕСТ ПОДАТАКА И МНОЖИ СА ШЕСТ РАЗЛИЧИТИХ ЦЕНА.???
Овакав начин обрачуна који се, из ДВА ОЧИТАНА ПОДАТКА,ТРАНСФОРМИШЕ У ШЕСТ ТАРИФНИХ СТАВОВА ОМОГУЋАВА НЕВЕРОВАТАН БРОЈ КОМБИНАЦИЈА ИЗНОСА РАЧУНА.
ПОДАТАК КОЈИ ЈЕ ЈАВНОСТИ ПОЗНАТ, А ТО ЈЕ ДА ОД ОД НЕШТО ПРЕКО ТРИ (3) МИЛИОНА БРОЈИЛА У СРБИЈИ, ПРЕКО ДВА (2) МИЛИОНА НИСУ БАЖДАРЕНА, ЗНАЧИ НЕМАЈУ СЕРТИФИКАТ ОВЛАШЋЕНЕ ДРЖАВНЕ ОСНИВАЊЕ НОВОГ ПРЕДУЗЕЋА EПС-СНАБДЕВАЊЕ, 2013.год.,(ЕДБ-БЕОГРАД ЈЕ затворен-укинут), и пребацивање свих поверљивих података које је имао ЕДБ-БЕОГРАД, на основу потписаног уговора о снабдевању са купцем,а на основу пријаве и добијања сагласности за прикључак на мрежу, новом дистрибутеру, без сагланости својих купаца, нечијом вољом, је благо речено проблематично.
Пословање ПРИВАТНИХ А ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА,односно, не законито коришћење података у поступку наплате, у корист ’’ИЗВРШНИХ ПОВЕРИЛАЦА’’ , предмет је анализе повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности .
Нови дистрибутер није уговорио, УСЛОВЕ СНАБДЕВАЊА СА СВАКИМ ПОТРОШАЧЕМ ПОЈЕДИНАЧНО. У рачунима, ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ, предвиђено је место за упис броја уговора, које је празно.??? ЗАШТО ЈЕ ПРАЗНО !!??
Место за упис броја уговора је предвиђен у табеларном приказу рачуна од ЈУЛА 2013.год., закључно са фебруаром 2014.год., када мењају изглед рачуна и у сада важећој форми рачуна ЕПС-СНАБДЕВАЊА, није предвиђено место за упис броја уговора.!!??
НЕМА БРОЈА УГОВОРА , НЕМА ГА ЗАТО ШТО НОВО ЈКП ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ , НИЈЕ УГОВОРИЛО СА КРАЈЊИМ ПОТРОШАЧИМА ОДНОСЕ О СНАБДЕВАЊ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ!!??
Од дана када је формиран ЕПС, нико у Србији није потписао уговор са њима, нико!!
Нема, уговора нема ОБЛИГАЦИОНИХ ОДНОСА !
ПОШТО СЕ МИ ЗАЛАЖЕМО ДА СРБИЈА БУДЕ ПРАВНО УРЕЂЕНА ДРЖАВА ГДЕ СЕ ПОШТУЈУЕ УСТАВ И ЗАКОНИ ЗАТО ВАМ ДАЈЕМО НА УВИД И ИЗВОДЕ ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈУ ОДНОСЕ ИЗМЕЂУ ЈКП И КАРАЈЊИХ КУПАЦА.
ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ
2) Prava i obaveze u snabdevanju krajnjih kupaca
Član 141
Prava i obaveze između snabdevača, odnosno javnog snabdevača i krajnjeg kupca električne energije ili prirodnog gasa uređuju se ugovorom o prodaji.
Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži, pored opštih elemenata utvrđenih zakonom koji uređuje obligacione odnose i sledeće elemente:
1) prava i obaveze u pogledu količine i snage električne energije, odnosno količine i kapaciteta prirodnog gasa;
2) prava i obaveze snabdevača, odnosno javnog snabdevača i krajnjeg kupca u slučaju neispunjenja obaveza i u slučaju privremene obustave isporuke;
3) dinamiku snabdevanja;
4) rok na koji se ugovor zaključuje i prava i obaveze u slučaju prestanka i raskida ugovora;
5) način obračuna i uslove plaćanja preuzete električne energije ili prirodnog gasa;
6) način informisanja o promeni cena i drugih uslova snabdevanja električnom energijom ili prirodnim gasom;
7) način rešavanja sporova;
8) druge elemente u zavisnosti od specifičnosti i vrste usluga koje pruža snabdevač.
Uslovi za zaključenje i sadržina ugovora o prodaji bliže se uređuju propisom iz člana 160. ovog zakona, a odredbe ugovora moraju na jasan, jednostavan i nedvosmislen način obuhvatiti prava i obaveze kupca.
Krajnji kupac može zaključiti više ugovora o prodaji za jedno mesto primopredaje za isti period snabdevanja, a samo jedan ugovor može biti sa potpunim snabdevanjem.
Kada je zaključen ugovor o prodaji sa potpunim snabdevanjem, pre otpočinjanja snabdevanja snabdevač, odnosno javni snabdevač dužan je da zaključi:
1) ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je objekat krajnjeg kupca priključen;
2) ugovor kojim preuzima balansnu odgovornost za mesta primopredaje krajnjeg kupca.
3) Zaštita krajnjih kupaca
Član 142
Krajnji kupac uživa zaštitu svojih prava u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim na osnovu ovog zakona, zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača i drugim propisima.
ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ , није склопило уговоре са крајњим купцима, што јој је законска обавеза!!??
Ни један рачун које је ФОРМИРАО раније ’’ЕДБ-БЕОГРАД‘‘ И САДА ‘‘ЕПС –СНАБДЕВАЊЕ‘‘ у протеклих десетак година, није тачан и ОЧИГЛЕДНО СЕ ФОРМИРАЈУ ПО ПОТРЕБИ.Прелаз на тарифне системе, са система очитавања два податка са двотарифног бројила и множења са важећом ценом, прво на 4 па на 6 тарифа , омогућава дистрибутеру да формира рачун какав им треба.
Читајући податке са јануарског рачуна 2017.год., читам испод табеле на првој страни појашњења и обавештења па тако под редним бројем 2. цитирам :
ОБРАЧУНУ ЗАДУЖЕЊА ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД (А) САДРЖАНИ СУ ТРОШКОВИ ПРЕНОСА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕНЕРГИЈЕ ДО КУПЦА КОЈИ У ОВОМ МЕСЕЦУ ИЗНОСИ 13.677,26рсд!!!???
Шта ПРЕНОСЕ И ЧИМЕ ТО ПРЕНОСЕ, ШТА ДИСТРИБУИШУ, ИСТО ТО ШТО СУ И ПРЕНЕЛИ, И КОЛИКО ПОСРЕДНИКА ИМАЈУ ДО КРАЈЊЕГ КУПЦА!!
На другој страни рачуна у табеларном приказу, та ’’УСЛУГА ‘‘ није евидентирана!!?
На децембарском рачуну за 2016.год., та ’’УСЛУГА‘‘ КОШТА 10.350,46 рсд.??
Услуга, мислим цена услуге ПРЕНОСА И ДИСТРИБУЦИЈЕ, ОЧИГЛЕДНО ВАРИРА ОД МЕСЕЦА ДО МЕСЕЦА, И ИЗГЛЕДА ДА ЗАВИСИ ОД ФИКТИВНОГ ИЗНОСА РАЧУНА ЗА ДАТИ МЕСЕЦ. ЗАШТО!? У ЧЕМУ ЈЕ РАЗЛИКА У НАВОДНО ДАТОЈ УСЛУЗИ-ДИСТРИБУЦИЈИ, шта се мења у преносу па утиче на износ те услуге!
И раније су дистрибутери преносили електричну енергију до крајњег купца и то нису наплаћивали , или то нису презентовали.
То се зове апсолутни монопол, на рачуне који су и онако измишљени, наметнули су измишљене трошкове и наплаћују процентуално у зависнсти од рачуна.
Доказ за ово је и рачун за ФЕБРУАР 2017.год., и ТРОШКОВИ ПРЕНОСА САДА СУ 9.762,14рсд.!?
Та услуга је нова , уведена је са рачуним у 2015.год., предходно није исказивана!!?
ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ обрачунава камату на предходни дуг па тај износ камате додаје на основу за камаћење и сабира са износом фиктивног рачуна за нови обрачунски период и ТАКО ФОРМИРА НОВУ ОСНОВИЦУ ЗА НОВУ КАМАТУ!!!???
ТО ЗНАЧИ ДА ОБРЧУНАВАЈУ КАМАТУ НА КАМАТУ И ТАКО ДОДАТНО УВЕЋАВАЈУ И ОНАКО ИЗМИШЉЕН РАЧУН.
ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА
Камата на камату
Члан 279.
(1) На доспелу, а неисплаћену уговорну или затезну камату, као и на друга доспела повремена новчана давања не тече затезна камата, изузев кад је то законом одређено.�
Појам затезне камате :Снабдевање електричном енергијом подразумева облигациони однос између привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, као повериоца, и купца електричне енергије, као дужника, у којем је свака од страна дужна да изврши своју обавезу и одговорна је за њено испуњење.
Такво понашање уговорних страна је прописано одредбом члана 17. Закона о облигационим односима. На овом начелу утемељено је право повериоца да од дужника захтева испуњење обавезе и његова дужност да исту испуни савесно и у свему како она гласи. То је изричито прописано одредбом члана 262. став 1. Закона о облигационим односима. На тај начин Законом је конституисана обавеза дужника да преузету обавезу изврши на начин и под условима утврђеним уговором. Благовремено испуњење преузетих уговорних обавеза је правило понашања у облигационим односима.
Под благовременим испуњењем обавеза купца, у случају куповине електричне енергије, подразумева се плаћање рачуна до рока плаћања назначеног на рачуну за електричну енергију.
Уколико купац не испуни своје обавезе у року плаћања рачуна обавезан је да, за период доцње, плати затезну камату. Таква обавеза дужника конституисана је одредбом члана 277. став. 1. Закона о облигационим односима.
ПО КОМ УГОВОРУ !!!?
Континуитет самовоље и монопола се наставља. Доношењем Закона о енергетици пре затварања ЕДБ-БЕОГРАД, а пре оснивања новог дистрибутивног предузећа ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, оснивач новог дистрибутивног предузећа не примењује закон о енергетици , зашто!
Која је правна основа да ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ ИСПОРУЧУЈЕ УОПШТЕ РАЧУНЕ, НЕ СЕЋАМ СЕ ДА МИ ЈЕ ПОСЛАТА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ЕПС-а, КОЈОМ МИ КАО КРАЈЊЕМ ПОТРОШАЧУ НУДИ ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ЦЕНИ ТОЈ И ТОЈ ЗА ПЕРИОД ТАЈ И ТАЈ, А ПО ТИМ И ТИМ УСЛОВИМА, ЈА ПРОЧИТО СВИДЕЛА МИ СЕ ПОНУДА, УПОРЕДИО ЈЕ СА ДРУГИМ ПОНУЂАЋИМА, ЕПС ИСПАО НАЈ ПОВОЉНИЈИ И МИ СКЛОПИЛИ УГОВОР ЗА ПЕРИОД ТОЛИКИ А СВЕ У СКЛАДУ ЗА ЗАКОНО О ЕНЕРГЕТИЦИ ’’Сл.гласник РС’’ бр.57/2011,80/2011-исправке 93/2012 и 124/2012
Нико у србији нема уговора са електродистрибутивним предузећем у Београду то је ЕПС СНАБДЕВАЊЕ.
Како то раде у ИНФОСТАНУ
Какав облигациони однос грађани у Београду имамју са Јавно комуналним предузећем "Инфостан технологије" која је део комуналног система Града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга и производа.Какав облигациони однос имамо са било којим ЈКП У СРБИЈИ!!??
Ја немам уговор са Јавно комуналним предузећем "Инфостан технологије"
Закон о облигационим односима чл.12 У заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих односа стране су дужне да се придржавају начела савесности и поштења.
Ја немам уговор, ако га они имају а да сам га ја као корисник њихових услуга потписао , молим за копију.
Јавно комуналним предузећем "Инфостан технологије" која је део комуналног система Града Београда не пружа никакве услуге грађанима Београда и није надлежан за квалитет и обим комуналних услуга и производа, као ни за висину накнаде која се плаћа. ЈКП "Инфостан технологије" искључиво обавља наплату накнаде за коришћење комуналних услуга и производа кроз Систем обједињене наплате у Београду!!??
ПО КОМ ОСНОВУ Јавно комуналним предузећем "Инфостан технологије", УОПШТЕ МОЖЕ ДА ТУЖИ ‘‘ КОРИСНИКА УСЛУГА И ПРОИЗВОДА‘‘.
О савесности и поштењу, нема ни речи, како се некоме може веровати када годинама покушава да ти наплати некакву услуги или производ који није учињен.Зашто годинама грађане Београда приморавају-присиљавају да плаћају кроз ОБЈЕДИЊЕНИ СИСТЕМ ТАКОЗВАНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА фамозно ’’ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ‘‘ И ТО 600рсд. сваки месец пута број корисника, а ЈКП "Инфостан" штампа и дистрибуира уплатнице обједињене наплате за 650.000 корисника комуналних услуга. Проценат наплате износи око 90 одсто.
Податак је из ВЕЧЕРЊИХ НОВОСТИ аутор M. L. JANKOVIĆ објављено | 08. maj 2014. 09:40
650000x600рсд=390.000.000,00x90% =351.000.000,00рсд., МЕСЕЧНО x12= 42.120.000.000,00 рсд, годишње????
Ово ме оставља без текста , а прeдпостављам и вас!!??
То је ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ, А ГДЕ СУ ТАКОЗВАНЕ ДИМЊАЧАРСКЕ УСЛУГЕ , КОЈЕ РЕТКО КО КОРИСТИ.
А ово је са сајта ’’ ДИМЊАЧАРА‘‘ цитирам:
‘‘КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
Поред редовних послова које грађани плаћају кроз уплатнице "Инфостана", постоје и комерцијалне услуге које "Димничар" обавља по позиву и посебно наплаћује:
- Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (димњака и димоводних цеви) у које спадају: цилиндри, димњаци са каналима и ложишта за парно, ваздушно, централно, етажно и плинско грејање, као и одржавање димњака индустријских и занатских постројења и њихових ложишта;
- Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима и контрола исправности;
- Преглед новоизграђених и дограђених ложиших објеката и уређаја;
- Чишћење вентилационих канала и уређаја
- Чишћење термоенергетских постројења
- Чишћење резервоара (мазута и нафте)
- Чишћење замашћених површина (подова, плафона, канала)
- Мерење емисије димних гасова
- Сагласност на главни грађевински пројекат са аспекта димњака и вентилација
- Технички пријем објекта са аспекта димњака и вентилација
- Технички пријем гасних инсталација
- Градња, реконструкција и поправка димњака (уграђивање флексибилних цеви у димне канале)‘‘
ПИТАЊЕ ЈЕ ШТА СПАДА У РЕДОВНЕ ПОСЛОВЕ ДИМЊАЧАРА КОЈЕ ГРАЂАНИ ПЛАЋАЈУ ПРЕКО ИНФО СТАНА!!?? ЈЕР ЧИШЋЕЊЕ ДИМОВОДНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА , ПА ТО СУ НАРАВНО ДИМЊАЦИ, ЗАР ТА УСЛУГА НЕ СПАДА У ОСНОВНУ УСЛУГУ ДИМЊАЧАРА!!?? И ТО ДИМЊИЧАРИ ПОСЕБНО НАПЛАЋУЈУ, ПА ШТА ЈЕ ОНДА ОСНОВНА УСЛУГА ДИМЊАЧАРА КОЈА СЕ СВАКИ МЕСЕЦ НАПЛАЋУЈЕ ГРАЂАНИМА БЕОГРАДА(НЕ СВИМА, ИЗУЗИМА СЕ КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ СА ЦЕНТРАЛНИМ ГРЕЈАЊЕМ ).
Собзиром на чињеницу да у београду има 650.000 корисника комуналних , нека је пола корисника класификованих у категорију плаћања димњачарских услуга са истим процентом наплате од 90 %,
325000 x 230,50 74.912.500,00рсд, 90%= 67.421.250,00 па x12 = 809,055.000,00
ДА ЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА САБИРАМ ОВА ДВА ПОДАТКА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ И ДА ПОМНОЖИМ БАРЕМ ЈЕДНУ ДЕКАДУ У НАЗАД А СВЕ ТРАЈЕ МНОГО ДУЖЕ.
Бивши директор Инфостана преварио 383.000 грађана, а кажњен са 10.000 динара!
Веселин Марковић, бивши директор „Инфостана“, злоупотребио је личне податке 383.000 Београђана, али га је суд казнио са само десет хиљада динара, а ову фирму са 400.000. Он је грађанима у септембру 2015. године послао рачуне са ставком осигурање од 200 динара, а није их јасно обавестио да плаћање није обавезно.
Пресуду комуналном предузећу и директору, који је убрзо после овог „кикса“ остао без фотеље, објавио је Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. У пресуди се наводи да су Марковић и „Инфостан“ одговорни што су обрађивали податке о личности 383.000 корисника комуналних услуга супротно Закону о заштити података о личности.

Податке грађана, и то имена, презимена, адресу и идентификациони број, користили су за потребе наплате премије осигурања стана у корист „Ђенерали осигурања Србија“, у сврху различиту од оне одређене законом, а то је наплата комуналних услуга. И то без правног основа, односно законског овлашћења или пуноважног пристанка ових лица датог у складу са законом, при чему нису били испуњени ни услови за обраду података без пристанка - пише у пресуди београдског Прекршајног суда из октобра 2016. године.
Да подсетимо, плаћање осигурања стана није обавезно, али га је „Инфостан“ ставио међу ставке рачуна које грађани плаћају сваког месеца.
Тако се то ради у земљи србији, а то просто није природно стање ствари и томе има крај.
Они се хране страхом народа од власти коју је тај исти народ на ‘‘демократским изборима бирао да МУ СЛУЖИ‘‘.
Надам се да Вам је сада нешто јасније зашто се ми залажемо НАРОДНА ЈАКА СРБИЈА ЈЕ ОФОРМИЛА НАРОДНИ ПОКРЕТ ОТПОРА ПРОТИВ БЕЗ ЗАКОЊА И ОТИМАЧИНЕ .НАРОД ЈЕ ‘‘ ЖИВИ ЗИД‘‘ , ШТИТ И ОДБРАНА, НАРОД ЈЕ ЗАКОН У ДРЖАВИ, НАРОД ЋЕ УРЕДИТИ СВОЈУ ДРЖАВУ ПО СВОЈОЈ СЛОБОДНОЈ ВОЉИ.НИКО НЕМОЖЕ БИТИ ИЗНАД УСТАВА И ЗАКОНА , НИКО !!!
ЖИВИ ЗИД НАРОДНА ЈАКА СРБИЈА 

Нема коментара:

Најчитанији пост

ЈАКА СРБИЈА-Српска племићка породица Јакшић “Иван IV Грозни, први Pуски цар,потомaк српске породицe Јакшић”

“Иван IV Грозни, први Pуски цар,потомaк српске светородне породицe Јакшић” Руски форензичари су пре неколико година успели да реконст...